ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระสี่มุม

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม
ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม
 
ดาวน์โหลดใบสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม. คลิกเพื่อเปิดไฟล์
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม. คลิกเพื่อเปิดไฟล์

อบต.สระสี่มุมขอส่งสำเนาแบบผ.ถ.๑ ๑และแบบส.ถ.1

อบต.สระสี่มุมขอส่งสำเนาแบบผ.ถ.๑ ๑และแบบส.ถ.2

อบต.สระสี่มุมขอส่งสำเนาแบบผ.ถ.๑ ๑และแบบส.ถ.3

อบต.สระสี่มุมขอส่งสำเนาแบบผ.ถ.๑ ๑และแบบส.ถ.4

อบต.สระสี่มุมขอส่งสำเนาแบบผ.ถ.๑ ๑และแบบส.ถ.5

 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง กําหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม และผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม